Самоконтроль

1. Які два вчені винайшли логарифми і майже одночасно почали їх застосовувати?

Архімед і Піфагор; М.Штіфель і Архімед;Дж.Непер і Й.Бюргі.


2. Логарифмічною називається функція , обернена до показникової , де…

a<0 і a>1; a>0 і ; a<0 і a<1


3. Рівність називається ...

показниковою функцією; логарифмічною функцією; основною логарифмічною тотожністю.


4. Логарифм добутку двох додатних множників дорівнює …

сумі їх логарифмів; різниці їх логарифмів; добутку їх логарифмів.


5. Логарифм частки двох додатних чисел дорівнює …

сумі логарифмів діленого і дільника; різниці логарифмів діленого і дільника; добутку логарифмів діленого і дільника.


6. Чому дорівнює логарифм одиниці?

одиниці;нулю;правильної відповіді немає.


7. Знайти х, якщо .

1/6; 1/9; 1/3.


8. Порівняти за величиною .


9. Знайти значення виразу

25; 1; 4;


10. Обчислити:

12; 1; 8.


11. Що більше


12. Знайти значення виразу

2; 9; 10.
Натисніть кнопку для завершення тестування: